Uchwyty magazynu narzędzi - CNC Thibaut

Uchwyty magazynu narzędzi dedykowane centrom obróbki numerycznej – THIBAUT