Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://vacusystem.pl, prowadzonym przez V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o. , Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 5273011353, REGON: 52261477800000. Kapitał zakładowy wynosi: 5.000 PLN.
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000982515.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z zapisami poniższego regulaminu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu kontaktowego (+48) 694 006 055 lub adresem mailowym biuro@vacusystem.pl

1. Zakres obowiązywania regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień i zakupów o charakterze zawodowym składanych wyłącznie przez Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (B2B).
 2. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.
 4. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Definicje

 1. Klient – każdy podmiot gospodarczy dokonujący zakupów o charakterze zawodowym za pośrednictwem Sklepu.
 2. SprzedawcaV.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000982515 , NIP (PL)5273011353 , REGON 52261477800000.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje w Sklepie zakupów o charakterze zawodowym.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://vacusystem.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa służąca do użytku o charakterze zawodowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Zakładanie konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  Niezbędne jest podanie następujących danych:
  – nazwa i adres siedziby Klienta
  – NIP Klienta
  – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta
  – adres dostawy, o ile jest inny niż adres siedziby Klienta
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedającego.

4. Zawarcie umowy

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o..
 2. Klient w procesie składania zamówienia oświadcza, iż zakup ma dla niego charakter zawodowy.
 3. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć Zamówienie.
 5. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie Klient może dodać wybrane przez siebie Produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna.
 6. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem Zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania Zamówienia.
 7. Klikając na stronie z podsumowaniem Zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący Zamówienie, Klient składa Zamówienie na Produkty znajdujące się w koszyku, akceptując jednocześnie warunki niniejszego regulaminu.
  Złożenie przez Klienta zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia oraz oraz dokument pro-forma w celu dokonania płatności za zamówiony towar.
  Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji.
 10. Z chwilą otrzymania przez Klienta takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 11. W przypadku opóźnienia lub niemożności doręczenia przesyłki z winy Klienta lub w przypadku odmowy odbioru przesyłki, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami (koszty magazynowania przez kuriera, koszty manipulacyjne zgodne z cennikiem transportu).
 12. Sklep może anulować i nie podjąć się realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

5. Język i zasady utrwalania umowy

 1. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 2. Treść umowy nie jest przez nas utrwalana.

6. Miejsce i czas zawieranych umów

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia i jednoczesne potwierdzenie przyjęcia go do realizacji przez Sklep oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 2. Miejscem zawarcia umowy jest każdorazowo siedziba właściciela sklepu – Warszawa.
 3. Czas zawarcia umowy sprzedaży to data potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Ceny

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami netto i prezentowane są w następujących walutach:
  – w polskiej wersji językowej Sklepu – polski złoty (PLN)
  – w obcojęzycznych wersjach językowych Sklepu – euro (EUR)
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Podczas składania zamówienia do cen zostaną doliczone koszty przesyłki oraz podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Cennik sklepu internetowego vacusystem.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Dostawy

 1. Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki.
 2. Oferowane w sklepie Produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej poprzez wysyłki pocztą kurierską UPS.
 3. Nie wysyłamy Produktów do paczkomatów.
 4. Na terenie Polski Kurier dostarcza przesyłki w ciągu 2 dni roboczych od daty wysłania, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w typowych godzinach pracy 8-17.
 5. Zamówienia realizowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski podlegają specyficznym dla danego kraju terminom realizacji z dodatkowym uwzględnieniem punktu 9. niniejszego regulaminu.
 6. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo po podpisaniu listu przewozowego w obecności kuriera sprawdzić stan i zawartość przesyłki.
 7. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających, itp..
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności spedytora spisać protokół szkody. Należy opisać w nim wszelkie uszkodzenia opakowania i zawartości. Należy także natychmiast zawiadomić Sklep.
 9. Sklep nie realizuje dostaw innymi metodami, ani nie oferuje również możliwości odbioru własnego przez Klienta w siedzibie Sprzedającego.

9. Dostawy realizowane poza granice Polski

 1. Sklep vacusystem.pl zajmuje się sprzedażą produktów na terenie Polski.
  Oferowane w sklepie produkty spełniają wszelkie wymagania dotyczące polskich przepisów i norm związanych z wymaganiami technicznymi, zdrowotnymi, ekologicznymi.
  Asortyment nie narusza również żadnych praw autorskich, patentowych, czy znaków towarowych na terenie Polski.
  Ze względów globalizacji internetowej nie możemy jednak wykluczyć sprzedaży poza granicę kraju.
  Zamówienia takie mogą być realizowane na życzenie firm z całego świata.
 2. Klienci spoza terytorium Rzeczpospolitej zamawiając towar w naszym sklepie i jednocześnie wprowadzając go na lokalny rynek, zobowiązani są do sprawdzenia zgodności zamawianych w sklepie vacusystem.pl towarów z lokalnymi przepisami prawnymi.
 3. Odpowiedzialność firmy V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o. za naruszanie przez zakupione w sklepie towary jakichkolwiek norm lub przepisów w krajach innych niż Polska jest wykluczona.
 4. Całkowita odpowiedzialność za takie naruszenia spoczywa w całości na podmiocie wprowadzającym produkt na lokalny zagraniczny rynek.

10. Termin realizacji zamówień

 1. Szacunkowy termin realizacji zamówień umieszczony jest każdorazowo przy poszczególnych produktach prezentowanych w Sklepie.
 2. Termin realizacji liczony jest od daty zawarcia umowy Sprzedaży do dnia przekazania zamówionego towaru firmie kurierskiej.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Termin ten z przyczyn niezależnych od sklepu np. z powodu wyczerpania zapasów, opóźnienia dostaw od poddostawców Sklepu, nie odebrania przesyłek przez przewoźnika, lub innej siły wyższej może ulec wydłużeniu.
 5. Wydłużenie terminu realizacji nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek żądań odszkodowawczych składanych przez Klienta
 6. Treść powyższego punktu 10.5. nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.

11. Warunki dostawy

 1. Wszelkie dostawy realizowane są na warunkach EXW Warszawa (z zakładu).
 2. Klient podczas składania zamówienia zleca dostawę zakupionego w sklepie towaru firmie UPS na wskazany przez siebie adres.
 3. Koszt dostawy obliczany automatycznie poprzez oficjalne narzędzie UPS Shipping.
 4. Koszt dostawy wskazany jest Klientowi w trakcie składania zamówienia.

12. Sposoby płatności.

 1. W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Klientów następujące formy płatności:
  – płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych
  – płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu.
  W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu.
  Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
 2. Sklep nie oferuje innych sposobów płatności.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

13. Gwarancja, rękojmia, reklamacje

 1. Na towar zakupiony w naszym sklepie Klient otrzymuje gwarancję sklepu lub producenta.
 2. Okres gwarancji uzależniony jest od rodzaju zakupionego towaru.
 3. Gwarancja nie obejmuje elementów szybkozużywających się, takich jak uszczelki, łopatki grafitowe, profile uszczelniające, itp.
 4. Reklamacje można składać:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vacusystem.pl
  – na piśmie na adres: V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o., Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa
 5. W celu przyspieszenia procedury w piśmie reklamacyjnym należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. W przypadku wątpliwości Sklep ma prawo zażądać przesłania reklamowanego produktu.
  Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu w takim przypadku ponosi Klient.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Klientem dokonującym zakupów o charakterze zawodowym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.

14. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wskazani w pkt. 14.3. Klienci sklepu mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (V.S. Technika Próżniowa Sp.  z o.o. , Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, Polska, biuro@vacusystem.pl, telefon: +48 694 006 055) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku, gdy zajdzie możliwość odstąpienia od umowy (ponieważ zawarła ją osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego) – następujące grupy towarów ze względu na ich produkcję pod konkretne zamówienie są z niej wyłączone: Mocowania próżniowe do CNC, Akcesoria CNC.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 PLN.
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  – umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  – umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  – umów zawartych z Klientem, którym jest Przedsiębiorca
  – umów zawartych z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową posiadających dla Klienta charakter zawodowy.

15. Zwrot towaru

 1. Ewentualny zwrot towaru na innych niż wskazane w Pkt. 14. zasady jest możliwy wyłącznie na zasadach gwarancji, lub po akceptacji sklepu.
 2. Zwracany towar musi być kompletny, z fabrycznym wyposażeniem i opakowaniem.
 3. Sklep nie przyjmuje również zwrotów używanych produktów.
 4. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

16. Szkody powstałe podczas transportu

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Klienta w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.
 3. Treści powyższych punktów 16.1. oraz 16.2. nie dotyczą osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.

17. Zastrzeżenie własności rzeczy

 1. Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

18. Opisy towarów, zdjęcia, ceny, pomyłki.

 1. Sklep może odmówić sprzedaży towaru, jeśli opis towaru, informacja o dostępności towaru, cena lub stawki podatku VAT zawierają błędy.
 2. Zdjęcia produktów nie są elementem opisu technicznego i nie mogą być podstawą do reklamacji z tytułu niezgodności parametrów technicznych.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane opisy techniczne były zgodne z rzeczywistymi, ale np. ze względu na zmiany parametrów dokonywane przez producenta mogą się pojawić rozbieżności za które sklep nie bierze odpowiedzialności.
 4. Należy sprawdzać parametry techniczne na stronach internetowych producenta lub skontaktować ze sklepem w celu uzyskania informacji lub wyjaśnienia wątpliwości.

19. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.
 2. Klienci zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu.
 4. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 13.4.
 5. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

20. Odpowiedzialność

 1. Nasza odpowiedzialność z tytułu dostaw produktów i/lub usług ogranicza się do wyrównania strat oraz
  pokrycia niezbędnych wydatków wynikających z wad w dostarczonych produktach lub usługach spowodowanych
  umyślnie lub w wyniku niedbalstwa do wysokości nieprzekraczającej ceny netto dostarczonych produktów lub usług określonej w nienależycie wykonanej umowie.
 2. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe nie z naszej winy, poprzez nieodpowiednie lub niezgodne
  z przeznaczeniem użytkowanie, nieprawidłową instalację lub uruchomienie, nadmierne obciążenia,
  naturalne zużycie, uszkodzenia spowodowane poprzez działanie środkami chemicznymi, elektrochemicznymi,
  lub zasilaniem elektrycznym.
 3. Zadośćuczynienie szkodom, które nie powstały w dostarczonym produkcie jest wykluczone.
 4. Treści powyższych punktów 20.1. , 20.2. oraz 20.3. nie dotyczą osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.

22. Właściwości sądów

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania wynikających z umów pomiędzy właścicielem sklepu – V.S. Technika Próżniowa Sp.  z o.o., a Klientem jest właściwy Sąd Powszechny w Warszawie.
 2. Prawem wyłącznie właściwym dla umów zawartych w sklepie pomiędzy V.S. Technika Próżniowa Sp.  z o.o., a Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przepisy Europejskiego Prawa Handlowego nie znajdują zastosowania.

23. Klauzula salwatoryjna

 1. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu nie powoduje
  nieważności pozostałych postanowień oraz porozumień.
 2. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.